• روزنامه دنیای اقتصاد                                                           www..donya-e-eqtesad.com
    • اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران                                                                www.iccm.ir
    • اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران                                                        www.isiri.org
    • اداره صنایع و معادن                                                                            www.mim.gov.ir
    • اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی                                                   www.mums.ac.ir
    • شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی                                           www.khorasaniec.ir

 

قالب فروشگاهی tps://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5DR7QH4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">